Jak koupit projekt pro stavební povolení

Zpět

Jak koupit projekt pro stavební povolení

V rámci našeho portálu Virtualhouse.eu si můžete objednat z naší nabídky projekt pro stavební povolení. Stačí vyplnit objednávku a do 30 dnů od potvrzení objednávky obdržíte vybraný projekt rodinného domu. Po potvrzení objednávky se platí 30 % záloha z ceny typového projektu. Zbytek kupní ceny se hradí při předání projektu rodinného domu. Vyzvednout si jej můžete osobně na naší adrese, nebo vám jej zašleme na dobírku.

SOFTconsult spol. s r.o.
Pražská 1279/18
102 00 PRAHA 10
Česká republika

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 38236
IČO: 63985501
DIČ: CZ63985501

Otevřeno pro veřejnost: PO-PÁ 9:00 - 17:00

E-mail: projekty@virtualhouse.eu

Objednávka projektu

Co obsahuje projekt rodinného domu

Projektová dokumentace rodinného domu dodávaného v projektu VIRTUALHOUSE slouží nejen pro stavební řízení, ale lze ji použít i pro vlastní realizaci stavby. Je zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb, příloha č. 1.

Opakovaný projekt rodinného domu dodáváme v pěti provedení. Ceny projektu jsou uvedeny včetně DPH.

Každá dodávka obsahuje:

Architektonické a stavebně technické řešení

obsahuje technickou zprávu, výkresy – základy, půdorysy jednotlivých podlaží a střechy, řezy, krov, pohledy. Projekt je zpracován v měřítku 1:100.

Základy domu - výkres znázorňuje založení stavby na základových pasech ve standardních základových poměrech.

Půdorysy jednotlivých podlaží - výkres zachycuje rozmístění jednotlivých místností a jejich rozměry, plochy, rozmístění stěn, rozmístění stavebních otvorů (dveře, okna), kuchyňských a sanitárních zařízení.

Příčný řez domu - výkres ukazuje svislé řezy domu v příčném (resp. podélném) směru vedeném zpravidla schodištěm. Znázorňuje světlé a konstrukční výšky jednotlivých podlaží domu. Obsahuje legendu použitých materiálů.

Pohledy - na výkresu jsou zakresleny čelní, zadní a boční pohledy na dům včetně výškových kót jednotlivých částí domu.

Stavební detaily - výkres zahrnuje vybrané stavební nebo konstrukční detaily a jejich popis.

Výkresy skladeb - skladby stropů, výztuže věnců a překladů, schodiště.

Stavebně konstrukční řešení

obsahuje technickou zprávu, výkresy – monolitické konstrukce, sestavy montovaných betonových, dřevěných a kovových konstrukcí.

Výkresy jsou zvlášť pro jednotlivá podlaží.

Projekt zdravotechnických instalací

obsahuje technickou zprávu s bilancí médií, výkresy – vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace, vnitřní plynovod ve schématickém zobrazení, základní dimenze, s umístěním zařizovacích předmětů.

Projekt vytápění

obsahuje technickou zprávu, výkresy rozvodů ústředního vytápění, rozmístění vytápěcích těles. Projekt vytápění je zpracovaný ve dvou variantách – plyn a elektřina.

Projekt elektroinstalace

obsahuje technickou zprávu, rozmístění jednotlivých spotřebičů, schéma rozvaděče.

Dopracování projektu pro stavební řízení (předmět samostatné objednávky)

Projekt rodinného domu musí být ještě před podáním žádosti o stavební povolení (resp. ohlášení) na stavební úřad dopracován o situaci stavby. Zjednodušeně jde o osazení domu do terénu a napojení na inženýrské sítě a komunikaci. Protože jsou stavební pozemky velmi rozmanité, včetně technických možností napojení na inženýrské sítě, nelze tuto část projektu řešit jako univerzální.

V projektové dokumentaci opakovaných projektů je uvažované zatížení sněhem max. do 3. sněhové oblasti. V případě realizace domu v 4. a vyšší sněhové oblasti (např. podhorské a horské lokality) je nutno projekt přizpůsobit ve stavebně konstrukčním řešení.

Pro účely stavebního řízení je nutné provést na stavební parcele radonový průzkum – v místě budoucí stavby. V projektu je navrženo opatření na střední radonové riziko. V případě vysokého radonového indexu je nutno postupovat podle doporučení zpracovatele průzkumu a projektovou dokumentaci upravit.

Rozsah dopracování pro potřeby stavebního řízení je dán opět vyhláškou 499/2006 Sb, příloha č. 1 a obsahuje tyto části:

A. Průvodní zpráva

Obsahuje zejména identifikaci stavby, stavebníka a projektanta, informaci o majetkoprávních vztazích, údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, předpokládaná lhůta výstavby, statistické údaje o orientační hodnotě stavby.

B. Souhrnná technická zpráva

Popisuje urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení, napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, včetně řešení dopravy v klidu, průzkumy, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace, podklady pro vytýčení stavby.

Hodnotí zachování nosnosti a stability konstrukce po požadovanou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu.

Dále dokumentuje splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů, stanovení celkové energetické spotřeby stavby.

Řeší odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, zásobování vodou, zásobování energiemi a dopravu.

C. Situace stavby

Obvykle obsahuje dva výkresy. Situaci širších vztahů stavby a jejího okolí zakreslenou do mapového podkladu. Koordinační situace stavby na podkladě snímku z katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelní čísla, umístěním stavby s vyznačením vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a staveb na nich, přípojek na inženýrské sítě, řeší dopravu včetně dopravy v klidu, s vyznačením ochranných a bezpečnostních pásem.

D. Dokladová část

Dokládají se stanoviska a posudky použité pro zhotovení projektu a průkaz energetické náročnosti domu.

E. Zásady organizace výstavby

Obsahuje v technické zprávě umístění přívodu vody a elektrické energie pro výstavbu domu.

Podrobný popis je ve vyhlášce 499/2006 Sb., v příloze č. 1.

 

Copyright © 2009-2018: SOFTconsult spol. s r.o.
projekty@virtualhouse.eu
realizace@virtualhouse.eu
Bungalovy, samostatně stojící domy, řadové domy
Stavíme z cihel, ztraceného bednění, dřevostaveb
Domy nízkoenergetické, pasivní, pasivní Zelená úsporám